Hrabra mama i izazov – Nikad nema dovoljno vremena

Imala sam želju da vas upoznam i sa ovom Hrabrom mamom i zato će ovaj tekst biti dvojezičan. Prvo na engleskom, zatim i prevedeno.

U jednoj od Facebook grupa u kojoj smo obe članice, privukla mi je pažnju svojom energijom i pozitivnošću, te sam počela da pratim njen rad. I tako saznajem za njenu životnu priču, za njen put do ovoga što je ona sada, za njene izazove i borbe.

Ko je ona i koje izazove je odabrala za nas, pročitajte u intervjuu ispod.

 

Uživajte!

Dijana Llugoli (Fotografija je lično vlasništvo Hrabre mame iz tekst koja zadržava sva prava, te je ZABRANJENA svaka zloupotreba i kopiranje)

 

1. In short – who are you?

I am a small town girl from Ljubljana, Slovenia, currently living in Stockholm, Sweden where we moved for exactly 5 years.

I am mom of 3 beautiful daughters, happy wife, daughter, friend, sister and a kick-ass entrepreneur whos mission is to bring Ultimate Health, Happines and Freedom into lives of 10 000  women and moms by the year 2020. I am Wellness and Business coach, certified Goal Mapping Practioner, founder of Healthy, Happy and Free with D, Host of Busy Mom Academy and 7 Day Passion to Profit Live Bootcamp and to be certified ABC (All Children in Centrum) instructor for parents, a No Excuse Mom leader and InterNation Consul for ChangeMakers. Through my work and coaching I love to reach, support and empower women and moms to Love them self uncounditionally, Enjoy their work and Live life under their own terms.

 

2. Whit what parental challenge did you faced and how did you overcome it?

There was never enough Time. My biggest wish when I was a girl was to have big family and kids are my big big passion. As a serial entrepreneur and a busy woman I always struggled to keep work-life balance and having enough time for family and friends. In 2015 when I started my coaching business after I was pregnant with our 3rd daughter, One thing was clear – I wanted to spend more time with my girls and I was determine to start working smarter instead of harder. Once I had my strong WHY, my vission and my mission, I started to be more focused, more productive and achieving my goals with ease. And stopped sacrificing my time and family. Funny enough that when I was clear that I want to spent more time with my girls, their need to having me around was reduced. What I want to say, when they were awared I am around, they didnt need me so much.

 

3. Whit what parental challenge your still struggle?

Well, having big age difference, 10, 5 and 2 years old is always kind of hard to find a play which all 3 would like. Food is also something we have quite a lot off challenges since we try to avoid all refined sugar, proccesed and frozen food but having them in school and preschool where we are not most content with that, we seem to have more struggles at home than.

 

4. Your MOM’S TIME

Mmmmmm, ME TIME are my mornings. Almost 2 years, without skipped 6 AM routine I have been implementing my 5 nonnegotiable TO-DOs. Mediatation, Gratitude, Dance/workout, Breakfast and Check the Day is half an hour on my schedule before kids wake up. I also have 2 hours on Sunday reserved for ME time and planning.

 

5. Question of the previous Brave MomSince we are still at the beginning of the year, which word would you choose to be the lead guide for this year? One word that would mark your ideas, plans and aspirations for the year ahead?

FIERCE. There is no grather thing than to be fearless and go out of your comfort zone. As kids we born to be creative, to have limitless imagination and to Dream BIG but than LIFE happens and we become more and more comfortable, fearfull, not daring and caught in life of someone else´s standards.

 

Ask a question to next Brave Mom:

Imagine yourself in 10 years – How would you like your child to describe you?

 


Ukoliko niste razumeli o čemu je pisala Hrabra mama Dijana, u nastavku teksta možete pročitati prevod njenih odgovora.

 

O čemu su sve do sada pisale Hrabre mame pročitajte klikom ovde.

 

1. Ukratko – ko si ti?

Ja sam devojka iz malog grada Ljubljane u Sloveniji, koja trenutno živi u Stokholmu, Švedskoj, gde smo se preselili pre tačno pet godina.

Ja sam mama tri divne kćeri, srećna supruga, kćer, prijatelj, sestra i izvanredna preduzetnica čija je misija da dovede Vrhunsko Zdravlje, Sreću i Slobodu u živote 10000 žena i majki do 2020. godine. Ja sam Wellness i poslovni trener, sertifikovani praktičar mapiranja ciljeva, osnivač „Healthy, Happy and Free with D“ , voditelj i domaćin „Busy Mom Academy“ i „7 Day Passion to Profit Live Bootcamp“, kao i uskoro sertifikovani ABC (All Children in Centrum) instruktor za roditelje, lider Mama bez izazova i  internacionalni konsultant za kreatore promena.

Kroz svoj rad i koučing volim da podstaknem, podržim i osnažim žene i majke da sebe vole bezuslovno, da uživaju u svom radu i žive život pod svojim uslovima.

 

2. Roditeljski izazov sa kojim si se izborila i kako?

Nikada nema dovoljno vremena. Moja najveća želja kada sam bila devojčica bila je da imam veliku porodicu, jer deca su moja velika, velika strast. Kao preduzetnica i zauzeta žena, uvek sam se borila da održim ravnotežu između posla i života, i da imam dovoljno vremena za porodicu i prijatelje. U 2015. godini kada sam započela svoj koučing posao, nakon trudnoće sa našom trećom kćerkom, jedna stvar mi je bila jasna – htela sam da provodim više vremena sa svojim devojkama i odlučila sam da radim pametnije, a ne teže.

Jednom kada sam imala snažno ZAŠTO, moju viziju i moju misiju, počela sam da budem fokusiranija, produktivnija i postizala svoje ciljeve sa lakoćom. I prestala sam da žrtvujem svoje vreme i porodicu. Smešno je to kada mi je postalo jasno da hoću da provodim više vremena sa svojim devojkama, njihova potreba da sam im stalno tu se smanjila. Ono što želim da kažem, kada su se uverile da sam tu, nisu me više toliko trebale.

 

3. Roditeljski izazov sa kojim se i dalje „boriš“?

Pa, zbog velike razlike u godinama, 10, 5 i 2 godine, uvek je teško pronaći igru koja će se dopasti svima. Hrana je takođe nešto sa čim imamo dosta izazova, jer pokušavamo da izbegnemo sve rafinisane šećer, prerađenu i zamrznutu hranu, ali pošto idu u školu i predškolsku ustanovu gde mi nismo najviše zadovoljni sa tim, izgleda kao da više borbe imamo onda kod kuće.

 

4. Tvoje MAMINO VREME.

Mmmmmm, MOJE VREME su moja jutra. Skoro 2 godine, bez preskočene 6 AM rutine, primenjujem svojih 5 aktivnosti o kojima nema pregovora. Meditacija, zahvalnost, ples/trening, doručak i provera dana obuhvataju pola sata u mom rasporedu pre nego što se deca probude. Takođe, imam 2 sata u nedelju koja su rezervisana samo za mene i planiranje.

 

5. Pitanje prethodne mame: Pošto smo još uvek na početku godine, koju bi reč izabrala da joj bude zvezda vodilja tokom ove godine? Jednu reč koja bi označavala tvoje ideje, planove i stremljenja za godinu koja je pred nama?

Žestoko.

Nema veće stvari nego biti neustrašiv i izaći iz sopstvene zone udobnosti. Kao deca rođeni smo da budemo kreativni, da imamo beskrajnu maštu i da imamo velike snove, ali onda se dogodi život i mi postajemo sve komfornije, puni strahova, bez smelosti i uhvaćeno u životu nekih tuđih standarda.

 

Postavi pitanje sledećoj Hrabroj mami:

Zamisli sebe za 10 godina – kako bi volela da te tvoje dete opiše?


 

Ukoliko želite, u komentaru ispod – podelite sa nama svoje iskustvo sa izazovom iz teksta.

Takođe, možete i vi predložiti Hrabru mamu čije bi iskustvo želele da čujete. Pišite mi na kontakt@maminovreme.org i pokušaću da dobijem odgovor.

 

Napomena: Ovaj tekst je u vlasništvu stranice Mamino vreme i zabranjeno je svako kopiranje!

Odgovori na pitanja su originalni odgovori osobe čije se ime navodi u tekstu.

Tekst uobličila Manuela Kamikovski – mama, dipl. psiholog, sistemski porodični psihoterapeut u edukaciji, asertivni trener, osnivač i urednik stranice www.maminovreme.org