Gde grešimo u razvoju naše porodice?

Svaka promena se odražava na funkcionisanje porodice i članstvo se rebalansira i redefiniše.
To zapravo znači da porodica u svakoj novoj fazi dobija nove razvojne zadatke (praktične, emocionalne i relacione) koje treba da ispuni kako bi se uspešno razvijala.

Važno je da znamo i razumemo da prelazak (tranzija) u svaku narednu faza razvoja od nas očekuje da se prilagodimo novim zahtevima, kao i da svaki prelazak u narednu fazu sa sobom donosi potencijalne krizne periode.

Životni ciklus porodice (faze)

U nastavku sa vama delim koje su to faze porodičnog životnog ciklusa (Carter i McGoldrick, 1980, 1988):

  1. Neoženjena, neudata mlada osoba (“slobodni strelac”)
  2. Početna porodica (period od venčanja do trudnoće sa prvim detetom)
  3. Porodica sa malim detetom (najstarije dete do 30 meseci)
  4. Porodica sa predškolskim detetom (najstarije dete 30 meseci – 6 godina)
  5. Porodica sa školskim detetom (najstarije dete 6 godina – 13 godina)
  6. Porodica sa adolescentom (od puberteta do odlaska deteta iz kuće)
  7. Postroditeljska porodica („Prazno gnezdo“ / bračni par ostaje bez dece)
  8. Porodica koja stari

Važno je da razumemo da se nekoliko generacija simultano, u isto vreme prilagođava tranzicijama životnog ciklusa. To znači da se naši roditelji nalaze ili u sedmoj (postroditeljska porodica) ili osmoj (porodica koja stari) fazi, a u isto vreme se mi nalazimo u nekoj od prvih šest faza.

ZADACI KOJI SE NE REŠE U JEDNOJ,
PRENOSE SE U SLEDEĆU FAZU!


Razvojni zadacima koje čekaju skoro sve porodice

Prva faza: Neoženjena, neudata mlada osoba (“slobodni strelac”)

Pojedinci u ovoj fazi imaju praktične zadatke da postignu finansijsku nezavisnost, brigu o sebi, kao i pronađu partnera za sebe.

Emocionalni zadaci pojedinaca u ovoj fazi su sticanje nezavisnosti i doživljaja kompetentnosti, dok su im relacioni zadaci da se odvoje od porodice porekla.

Moguće krize u ovoj fazi je tzv. sindrom „Petra Pana“ gde osoba ima tendenciju da „nikad ne odraste“.

Druga faza: Početna porodica (period od venčanja do trudnoće sa prvim detetom)

Praktični zadaci početne porodice su uspostavljanje stabilnog partnerstva, kao i finansijska nezavisnost para i stvaranje sopstvenog domaćinstva.

Emocionalni zadaci jeste da partneri uspostave balans potreba i očekivanja.

Relacioni zadaci početne porodice jesu formiranje stabilne bračne zajednice i doživljaja pripadanja, uspostavljanje granica, pravila, tipa odnosa (komunikacioni stil, dinamika moći), kao i sistema vrednosti.

Moguća kriza ovog perioda jeste kraj „medenog meseca“.

Treća faza: Porodica sa malim detetom (najstarije dete do 30 meseci)

U ovoj fazi praktični zadaci jesu finansijske obaveze, organizacija domaćinstva i podizanje deteta.

Emocionalni zadaci jesu prihvatanje novog člana, kao briga i roditeljska odgovornost. Što se relacionih zadataka tiče, to su: održavanje bračnog subsistema, integracija novih uloga, raspodela autoriteta i moći, integracija sopstvenih roditelja u sistem.

Moguće krize: bračno nezadovoljstvo, problemi kod deteta, konflikti sa sopstvenim roditeljima.

Četvrta faza: Porodica sa predškolskim detetom (najstarije dete 30 meseci – 6 godina)

U ovoj fazi dolazi do aktiviranja bračnih problema i intenziviranja problema sa detetom.

Najčešći razlog ovome jeste neuspešno prilagođavanje novim zahtevima i zadacima jedne faze, što je dovelo do „nakupljanja posla“.

Peta faza: Porodica sa školskim detetom (najstarije dete 6 godina – 13 godina)

U ovoj fazi zadatak je ponovno fokusiranje na partnerski odnos, ali i integracija novog, školskog sistema.

U ovoj fazi može doći do pojave određenih, ozbiljnijih simptoma kod deteta ukoliko se porodica nije adekvatno nosila sa razvojnim zadacima.  

Šesta faza: Porodica sa adolescentom (od puberteta do odlaska deteta iz kuće)

Praktični zadaci jesu manje predvidiva pravila i rutine, stalno redefinisanje istih,  promena granica, balans kontrole i slobode, kao i promena hijerarhije. Sve ovo se dopunjuje sa emocionalnim zadacima koji su: fleksibilnost vezanu za promene i gubitak kontrole, strah od seksualnosti i odrastanja dece.

Ono što se smatra najvažnijim relacionim zadacima su održavanje dobrog kontakta roditelja i adolescenta, kao i briga za sopstvene ostarele roditelje.

Moguće krize: problemi kod adolescenata, kao i „kriza srednjeg doba“ roditelja.

Sedma faza: Postroditeljska porodica („Prazno gnezdo“ / bračni par ostaje bez dece.)

Praktični zadaci postroditeljske porodice jesu finansijske obaveze, ponovno fokusiranje na posao, ali i novo preuređenje granica.

U ovom periodu emocionalni zadaci su organizacija svakodnevnog življenja bez dece, starenje i smrt sopstvenih roditelja, što je praćeno sledećimrelacionim zadacima: restrukturiranje bračnih odnosa, komunikacija „odrasli sa odraslim“ sa svojom decom.

Moguće krize: razvod; pojava simptoma kod jednog od roditelja/partnera (depresija, anksioznost); fenomen odlaska i ponovnog vraćanja.

Osma faza: Porodica koja stari

Praktični zadaci u ovoj fazi su smanjenje finansijske moći, ali i medicinska pomoć i briga.

Emocionalni zadaci porodice su suočavanje sa smrću i prihvatanje gubitka, kao i prihvatanje zavisne pozicije.

U ovoj fazi relacioni zadatak je da se obezbedi sistem podrške.

Moguće krize: bolest, smrt, pojava simptoma, gubici.


Tranzicije iz jedne u drugu fazu

Svaka porodica ima svoj način postupanja sa zadacima tranzicije, tzv. pokušavana rešenja.

Od sposobnosti porodice da reši konflikt zavisi da li će tranzicija biti uspešna.

Zato imam zadatak za vas! 😉
1. Setite se nekog poslednjeg konflikta u vašoj porodici. Kako biste opisali vaš, porodični način rešavanja konflikata? Ovde mislim na konflikte unutar vaše nuklearne porodice (objašnjenje ovog pojma imate ovde).
2. Navedite 3 najčešća razloga zbog kojih se javi konflikt u vašoj nuklearnoj porodici? Šta mislite, zašto baš ti razlozi?


Ako ste prepoznate da u vašim porodica postoji velika kriza sa kojom se borite već duže vreme i imate utisak da se vrtite u „začaranom krugu“, javite se da zakažemo online razgovor. Pišite mi na manuela.kamikovski@gmail.com .


NAPOMENA: Ovaj tekst su moje autorsko delo, što znači da je zaštićen Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Preuzimanje teksta ili dela teksta je moguće isključivo uz moju pismenu dozvolu.

Većina fotografija je preuzeta sa Pixaby.

Autor tekstaManuela Kamikovski